แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางที่รับรองแล้วจากสภาพยาบาล
    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์