อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 4        
        สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
        โทร.074-451380-1 โทรสาร.074-451389
         Facebook: https://www.facebook.com/psueye