>>ปีการศึกษา 2566
นพ.วันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา
พญ.รัตน์สุดา ทองรวย
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา
พญ.สุภชยา อุ่นเรือน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน