แพทย์เฉพาะทางต่อยอด
หลักสูตรการฝึกอบรมต่อยอด


     - หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา จอตาและวุ้นตา

ชื่อหลักสูตร  
     (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
     (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Retina and Vitreous
  ชื่อวุฒิบัตร  
     (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
     (ภาษาอังกฤษ) Certificate in Retina and Vitreous
 

คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

       เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยาจากแพทยสภา หรือจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่า และมีหนังสือรับรองว่าได้สอบผ่านเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ฯ สาขาจักษุวิทยา
   
  จำนวนปีการฝึกอบรม    หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี    
   
  จ านวนที่รับได้ต่อปี      2 คน


     - หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาต้อหิน

ชื่อหลักสูตร  
     (ภาษาไทย) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาต้อหิน
     (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Glaucoma>
  ชื่อวุฒิบัตร  
     (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาต้อหิน
     (ภาษาอังกฤษ) Certificate in Diploma, Thai Subspecialty Board of  Glaucoma
  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
       เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยาจากแพทยสภาหรือเทียบเท่า
   
  จำนวนปีการฝึกอบรม    หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี    
   
  จ านวนที่รับได้ต่อปี      1 คน

  
  - หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

  ชื่อหลักสูตร  
     (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
     (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Pediatric Ophthalmology and Strabismus
  ชื่อวุฒิบัตร  
     (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
     (ภาษาอังกฤษ) Certificate in Pediatric Ophthalmology and Strabismus
  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
       เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภาหรือจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานเทียบเท่า หรือมีหนังสือรับรองว่าได้สอบผ่านเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ฯ สาขาจักษุวิทยา
   
  จำนวนปีการฝึกอบรม    หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี    
   
  จ านวนที่รับได้ต่อปี      1 คน


  - หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ชื่อหลักสูตร  
     (ภาษาไทย) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
     (ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
  ชื่อวุฒิบัตร  
     (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง>
     (ภาษาอังกฤษ) Certificate in Diploma, Thai Subspecialty Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
  คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
       เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา
   
  จำนวนปีการฝึกอบรม    หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี    
   
  จ านวนที่รับได้ต่อปี      1 คน