หลักสูตรจักษุวิทยาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแพทย์

1. Core lecture
       เป็นการสอนแบบบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ประกอบด้วย         

  1. Review anatomy and physiology of the eye and orbit      
  2. General eye examination
  3. Strabismus
  4. Red eye
  5. Blurred vision I 
  6. Blurred vision II
  7. Common eye problem
  8. Glaucoma & Blindness  
  9. Eye pain           
  10. Proptosis & eye neoplasm
  11. Eye sign in systemic diseases      
  12. Symptom and sign in ophthalmology
  13. Eye emergency

2. OPD
     เป็นการเรียนที่คลินิกผู้ป่วยนอก “คลินิกตา”  โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกซักประวัติ ตรวจร่างกาย  และวินิจฉัยโรคที่ไม่ซับซ้อนและพบบ่อย  ในเวลา 09.00-12.00 น. นักศึกษาจะได้รับผู้ป่วย 1:1 หรือ 1:2โดยนักศึกษาจะต้องซักประวัติ ตรวจร่างกายและบันทึกผลการตรวจในแฟ้มผู้ป่วยนอก จากนั้นนำเสนอและอภิปรายกับอาจารย์ที่ดูแล เกี่ยวกับการวินิจฉัย ดูแลรักษา และการให้คำแนะนำผู้ป่วย                       

3. Team – based learning   
     เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยตามเรื่องที่กำหนดให้         
โดยให้นักศึกษา เตรียมตัวศึกษาบทเรียนมาก่อน
* สาขาจักษุวิทยา มี 3 หัวข้อ   มีคณาจารย์สาขาวิชาจักษุวิทยาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีหัวเรื่องดังต่อไปนี้

  1. Team-based learning : Eye injury
  2. Team based learning : Diplopia and eye movement
  3. Team based learning : Red eye and Eye pain        
  4. Bedside teaching (EYE) เป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ case ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยเฉพาะโรคที่มีความสำคัญหรือพบบ่อยแต่อาจไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากการออกตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก    


การติดต่อประสานงาน
     นักศึกษาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือขณะปฏิบัติงานกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการในสาขาวิชา ที่คุณพนิดา เพชรปาน (โทร 1380-1)