ตารางออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ)

วัน
เช้า (OPD)(เวลา 09.00 - 12.00 น.)
 
คลินิกพิเศษ (เวลา 13.00 - 16.30 น.)
จันทร์
อ.พญ.วันทนีย์ แดงบุญ ซึซึมิ
ผศ.พญ.ณัฐชาดา ตันสืบเชื้อสาย
อ.พญ.วิริญจน์ธร  ประภากรโกวิท
 
คลินิกตาเด็ก                รศ.พญ.สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์
ผศ.พญ.เพ็นนี  สิงหะ
อ.พญ.นริสา  รัตนเลิศ
คลินิกต้อหิน                ผศ.นพ.ธวัช  ตันติสารศาสน์
ผศ.พญ.ณัฐชาดา   ตันสืบเชื้อสาย
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งฯ               รศ.พญ.อรพรรณ  อาญาสิทธิ์
คลินิกจอประสาทตา อ.พญ.วันทนีย์  แดงบุญ ซึซึมิ
คลินิกฉีดสีจอตา (เช้า)        รศ.นพ. พิชัย  จิรรัตนโสภา
อังคาร
รศ.พญ. สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์
รศ.นพ.วีระวัฒน์  คิดดี
อ.พญ.นริสา  รัตนเลิศ
อ.นพ.ธาดา ตันติสารศาสน์
 
คลินิกเลนส์สัมผัส         ผศ.พญ. อรสา  ห่อรัตนาเรือง
อ.พญ.วิริญจน์ธร  ประภากรโกวิท
(สัปดาห์ที่ 1,2,3)
คลินิกจอประสาทตา รศ.นพ. พิชัย   จิรรัตนโสภา
อ.นพ.ธาดา ตันติสารศาสน์
คลินิกจอตาติดเชื้อ
ไซโตเมกาโล-ไวรัส             
รศ.พญ. วันทนีย์  สิทธิวรากุล
คลินิกตาขี้เกียจ          รศ.พญ. สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์
คลินิกต้อหิน          รศ.นพ. วีระวัฒน์  คิดดี
คลินิกฉีดสีจอตา (เช้า)    รศ.พญ.ปฐมา  ภูรยานนทชัย
พุธ
ผศ.พญ.เพ็นนี สิงหะ
รศ.นพ.พิชัย จิรรัตนโสภา
รศ.พญ.อรพรรณ อาญาสิทธิ์
 
คลินิกฉีดสีจอตา (เช้า) ศ.นพ. แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์
พฤหัส
ศ.นพ. แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์
ผศ.พญ. อรสา ห่อรัตนาเรือง
ผศ.นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก
 
คลินิกกระจกตา                   ผศ.พญ. อรสา  ห่อรัตนาเรือง
อ.พญ.วิริญจน์ธร  ประภากรโกวิท
คลินิกจอประสาทตา           ศ.นพ. แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์
อ.นพ.ธาดา ตันติสารศาสน์
คลินิกสายตาเลือนราง        ผศ.นพ. สุเรนทร์  วิริยะเสถียรกุล 
ผศ.พญ.ณัฐชาดา   ตันสืบเชื้อสาย
คลินิกต้อหิน                         ผศ.นพ.บุญชัย  หวังศุภดิลก
คลินิกประสาทจักษุ      ผศ.พญ.จุฑามาศ  วิทยวีรศักดิ์
คลินิกมะเร็งตา (เช้า)  อ.พญ.วันทนีย์  แดงบุญ ซึซึมิ
ศุกร์
อ.นพ. จักรี หิรัญแพทย์
รศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย
รศ.พญ.วันทนีย์ สิทธิวรากุล
ผศ.พญ.จุฑามาศ  วิทยวีรศักดิ์
 
คลินิกกระจกตา                     อ.นพ. จักรี  หิรัญแพทย์
อ.พญ.วิริญจน์ธร  ประภากรโกวิท
(สัปดาห์ที่ 1,3,4)
คลินิกจอประสาทตา                 รศ.พญ.ปฐมา  ภูรยานนทชัย
คลินิกกล้ามเนื้อตา                ผศ.พญ.เพ็นนี  สิงหะ
อ.พญ.นริสา  รัตนเลิศ
คลินิกการอักเสบของลูกตา             รศ.พญ.วันทนีย์  สิทธิวรากุล
คลินิกโบทูลินัมรักษากล้ามเนื้อกระตุก                   ผศ.พญ.จุฑามาศ  วิทยวีรศักดิ์
(สัปดาห์ที่ 2,4)
คลินิกฉีดสีจอตา (เช้า)        อ.นพ.ธาดา ตันติสารศาสน์

ตารางออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก
(นอกเวลาราชการ)

วันธรรมดา 17.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์  09.00-12.00 น.

วัน
 
แพทย์ผู้ตรวจ
จันทร์
 
รศ.พญ. สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์
ผศ.พญ.จุฑามาศ  วิทยวีรศักดิ์
อังคาร
 
รศ.พญ.อรพรรณ  อาญาสิทธิ์
ผศ.พญ.ณัฐชาดา   ตันสืบเชื้อสาย
พุธ
 
รศ.นพ. วีระวัฒน์  คิดดี
รศ.นพ. พิชัย  จิรรัตนโสภา
พฤหัสบดี
 
รศ.พญ.วันทนีย์  สิทธิวรากุล
อ.พญ.วิริญจน์ธร  ประภากรโกวิท
ศุกร์
 
ผศ.นพ. ธวัช  ตันติสารศาสน์
อ.นพ.ธาดา ตันติสารศาสน์
เสาร์
 
ศ.นพ. แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์
ผศ.นพ.บุญชัย  หวังศุภดิลก
อ.พญ.วันทนีย์  แดงบุญ ซึซึมิ
อาทิตย์
 
ผศ.พญ.เพ็นนี  สิงหะ
ผศ.พญ. อรสา  ห่อรัตนาเรือง

ตารางออกตรวจคลินิกบริการพิเศษ
(PREMIUM CLINIC)

วันจันทร์-เสาร์ 
เช้า 09.00-12.00 น., บ่าย 13.00 - 16.30 น.

วัน
 
แพทย์ผู้ตรวจ
จันทร์
 
เช้า   รศ.นพ. วีระวัฒน์  คิดดี
  รศ.พญ.อรพรรณ  อาญาสิทธิ์
บ่าย   ผศ.นพ.บุญชัย  หวังศุภดิลก
  รศ.นพ. พิชัย  จิรรัตนโสภา
อังคาร
 
เช้า   อ.นพ. จักรี  หิรัญแพทย์
บ่าย   ผศ.นพ.สุเรนทร์  วิริยะเสถียรกุล
พุธ
 
เช้า   ผศ.พญ. อรสา  ห่อรัตนาเรือง
  อ.พญ.นริสา  รัตนเลิศ
บ่าย   ผศ.นพ. ธวัช  ตันติสารศาสน์
   
พฤหัสบดี
 
เช้า   ผศ.พญ.จุฑามาศ  วิทยวีรศักดิ์
  รศ.พญ.วันทนีย์  สิทธิวรากุล
บ่าย   รศ.พญ.ปฐมา  ภูรยานนทชัย
   
ศุกร์
 
เช้า   รศ.พญ. สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์
  อ.พญ.วันทนีย์  แดงบุญ
บ่าย   ผศ.พญ.ณัฐชาดา ตันสืบเชื้อสาย
   
เสาร์
 
เช้า   ผศ.พญ.เพ็นนี  สิงหะ
  อ.พญ.วิริญจน์ธร  ประภากรโกวิท
บ่าย   อ.นพ.ธาดา ตันติสารศาสน์
  ผศ.นพ. ธวัช  ตันติสารศาสน์
 

ตารางออกตรวจศูนย์เลสิก
(PSU LASIK CENTER)

วันจันทร์- อาทิตย์
เช้า 09.00-12.00 น., บ่าย 13.00 - 16.30 น.

วัน
 
แพทย์ผู้ตรวจ
จันทร์
 
เช้า   ผศ.พญ. อรสา  ห่อรัตนาเรือง
อังคาร
 
ไม่มีแพทย์ออกตรวจ
พุธ
 
เช้า   อ.นพ. จักรี  หิรัญแพทย์
พฤหัสบดี
 
เช้า   ผศ.นพ.สุเรนทร์  วิริยะเสถียรกุล
ศุกร์
 
เช้า   ผศ.นพ.สุเรนทร์  วิริยะเสถียรกุล
เสาร์
 
เช้า   ผศ.พญ. อรสา  ห่อรัตนาเรือง
บ่าย   อ.พญ.วิริญจน์ธร  ประภากรโกวิท
อาทิตย์
 
เช้า   อ.พญ.วิริญจน์ธร  ประภากรโกวิท
บ่าย   อ.นพ. จักรี  หิรัญแพทย์