งานเลี้ยงปีใหม่ 2557   กิจกรรมโบว์ลิ่ง   ประชุมวิชาการครั้งที่ 30   พิธีไหว้ครูภาควิชาจักษุวิทยา ปี 2557   กิจกรรมเปตอง
                 
       
Southern PSU Ophthamology Meeting 2014   งานเลี้ยงปีใหม่ 2558   กิจกรรมน้ำใจของท่านสานฝันคนตาบอด
ปี 2558
  โครงการจัดเก็บดวงตาและการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา
เชิงรุกครั้งที่ 1
  เวทีสุขภาพ เลสิคเรื่องคุ้นหูที่คุณอาจยังไม่รู้
                 
       
ออกหน่วยผ่าตัด Tipitaka Cakkhupãla Eye Hospital, Myinmu, Mandalay
(22-26 มีนาคม 2558)
  งานการประชุมหรือกิจกรรมภาควิชาฯ    พิธีมอบประกาศพยาบาลเวชฯ รุ่นที่1   งานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณอาจารย์ของ Residents   งานเลี้ยงสังสรรค์พยาบาลเวชฯ รุ่นที่1
                 
       
พิธีไหว้ครูภาควิชาจักษุวิทยา ปี 2558   กิจกรรมกีฬาสร้างเสริมสุขภาพแข่งขันแบดมินตัน ปี2558
(KPI ภาควิชา) 
  กิจกรรมวันมหิดล “โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องในวันมหิดล” ประจำปี 2558   ออกหน่วยผ่าตัด Tipitaka Cakkhupãla Eye Hospital, Myinmu, Mandalay
(16-20 พฤศจิกายน 2558)
 

โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและผ่าตัดตาต้อกระจก
เทิดพระเกียรติฯ

                 
       
โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและผ่าตัดตาต้อกระจก
เทิดพระเกียรติฯ
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2559   เวทีสุขภาพสัปดาห์ต้อหินโลกประจำปี 2559
  พิธีทำบุญภาควิชา
จักษุวิทยา ประจำปี 2559
  จิตอาสาร่วมออกหน่วยกับมูลนิธิ พอ.สว.
                 
       
ตรวจตาเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองหวะ   พิธีมอบประกาศพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 2   Ptosis: Causes and Management 2016   กิจกรรมกีฬาสร้างเสริมสุขภาพแข่งขันแบดมินตัน ปี2559
(KPI ภาควิชา) 
  พิธีเปิดศูนย์ ฝึกทักษะทางคลินิก
(PSU Clinical Training Center)
       
กิจกรรมกีฬามหาสนุก ปี2559 (KPI ภาควิชา)    พิธีไหว้ครูภาควิชาจักษุวิทยา ปี 2559   โครงการนวัตกรรมการเพิ่มพูนทักษะด้านจักษุ
หัตถการสำหรับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน ปี 2559
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2560   ภาพบรรยากาศ Introduction หลักสูตรพยาบาลเวชฯทางจักษุ รุ่นที่3
                 
       
เวทีสุขภาพสัปดาห์ต้อหินโลกประจำปี 2560   พิธีมอบประกาศพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 3   โครงการนวัตกรรมการเพิ่มพูนทักษะด้านจักษุ
หัตถการสำหรับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
  กิจกรรมกีฬาสร้างเสริมสุขภาพแข่งขันแบดมินตัน ปี2560
(KPI ภาควิชา) 
  งานเกษียณอายุราชการ 2560
       
พิธีไหว้ครูภาควิชาจักษุวิทยา ปี 2560   กิจกรรมวันมหิดล “โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องในวันมหิดล” ประจำปี 2560   งานมุทิตาจิต อ.ธวัช
ปี 2560
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2561   ภาพบรรยายกาศ Introdution
หลักสูตรพยาบาลเวชฯทางจักษุ รุ่นที่ 4
       
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านจักษุ   เวทีสุขภาพสัปดาห์ต้อหินโลกประจำปี 2561   สัมมนาภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปี 2561   พิธีมอบประกาศพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 4   คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา 
       
พิธีไหว้ครูภาควิชาจักษุวิทยา ปี 2561   กิจกรรมกีฬาสร้างเสริมสุขภาพแข่งขันแบดมินตัน ปี2561 (KPI ภาควิชา)   งานเกษียณอายุราชการ 2561   กิจกรรมวันมหิดล ปี 2561   งานมุทิตาจิต 2561
       
งานเลี้ยงปีใหม่ 2562   กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านจักษุ   ภาพบรรยายกาศ Introdution
หลักสูตรพยาบาลเวชฯทางจักษุ รุ่นที่ 5
  งานประชุมวิชาการ CRST สัญจร   เวทีสุขภาพวันต้อหินโลกประจำปี 2562
       
พิธีมอบประกาศพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 5   พิธีไหว้ครูภาควิชาจักษุวิทยา ปี 2562   กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านจักษุ   อุปกรณ์ “กําหนดตําแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา "   TOHO UNIVERSITY DELEGATES
       
งานเลี้ยงปีใหม่ 2563   ภาพบรรยายกาศ Introdution
หลักสูตรพยาบาลเวชฯทางจักษุ รุ่นที่ 6
  พิธีมอบประกาศพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 6   พิธีไหว้ครูสาขาวิชาจักษุวิทยา ปี 2563   กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านจักษุ Wet lab phaco
       
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาจักษุวิทยา ปี 2564   กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านจักษุ Phacoemulsification & ECCE   ภาพบรรยายกาศ Introdution
หลักสูตรพยาบาลเวชฯทางจักษุ รุ่นที่ 7
  การตรวจรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Certification)   พิธีมอบประกาศพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 7
       
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาจักษุวิทยา ปี 2565   งานเกษียณอายุราชการ 2565   งานมุทิตาจิต 2565   โครงการเด็กตาดี 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   Wet lab for PE Kitaro
             
งานเลี้ยงปีใหม่ 2566   ภาพบรรยายกาศ Introdution
หลักสูตรพยาบาลเวชฯทางจักษุ รุ่นที่ 8