ข่าวประชาสัมพันธ์

กลับสู่ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศผลการดำเนินการ และการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์