ข่าวประชาสัมพันธ์

กลับสู่ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับ การอุทธรณ์ของนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
และระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
เอกสารขั้นตอนการอุทธรณ์   >>> ดาวน์โหลด