แพทย์หญิงอุษณีย์ สีพงษ์พันธ์

"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2556

แพทย์หญิงจุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2556

 

 
แพทย์หญิงอุษณีย์ สีพงษ์พันธ์
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2557

แพทย์หญิงอุษณีย์ สีพงษ์พันธ์
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2557

     

 
แพทย์หญิงปรียจรรย์ เหล่าไทย
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2558

แพทย์หญิงอภิฤดี ชูปรีชา
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2558

      

 
แพทย์หญิงวิริญจน์ธร ประภากรโกวิท
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2559

แพทย์หญิงณะนิดา ติรเศรษฐ์
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2559

      

 
แพทย์หญิงวิริญจน์ธร ประภากรโกวิท
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2560

แพทย์หญิงณะนิดา ติรเศรษฐ์
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2560

      

 
แพทย์หญิงณะนิดา ติรเศรษฐ์
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2561

แพทย์หญิงณะนิดา ติรเศรษฐ์
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2561

      

 
แพทย์หญิงสุภชยา อุ่นเรือน
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2562

แพทย์หญิงสุภชยา อุ่นเรือน
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2562

      

 
แพทย์หญิงวรรณพร เฑียรทอง
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2563

แพทย์หญิงวรรณพร เฑียรทอง
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2563

      

 
แพทย์หญิงวรรณพร เฑียรทอง
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2564

แพทย์หญิงวรรณพร เฑียรทอง
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2564

      

 
แพทย์หญิงปริณดา พินิจกิจอนันต์
"ขวัญตา AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2565

นายแพทย์ณัฐวัชร กุกแก้ว
"ขวัญใจ AWARD"     
ประจำปีการศึกษา 2565