การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้านภาควิชาจักษุวิทยา (โดยอาจารย์แพทย์ : เพื่อมอบรางวัลขวัญใจ Award)
    การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของแพทย์ต่อยอด
    แบบประเมินการปฎิบัติงานแพทย์ต่อยอด
    แบบประเมินการสอนของแพทย์ใช้ทนุและแพทย์ประจำบ้าน
    แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
    แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทัษะของแพทยสภา
    แบบประเมินรายวิชา 350 – 800 สารนิพนธ์ (Minor Thesis) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
    แบบประเมินการปฎิบัติงาน OR (สำหรับอาจารย์ทุกท่าน) 2566
    Academic activity: PSU Ophthalmic Evaluation 2566
    Elective: PSU Ophthalmic Evaluation 2566
    OPD 2566: Ophthalmic Clinical Evaluation Exercise
   Postop assessment cataract Sx (สำหรับ อาจารย์) 2566
 

แบบประเมินการปฎิบัติงานแพทย์ตามสาย

    แบบประเมินการปฎิบัติงานแพทย์ตามสาย A 
    แบบประเมินการปฎิบัติงานแพทย์ตามสาย B 
    แบบประเมินการปฎิบัติงานแพทย์ตามสาย C 
    แบบประเมินการปฎิบัติงานแพทย์ตามสาย D
    แบบประเมินการปฎิบัติงานแพทย์ตามสาย E
 

DOPS & EPA

    DOPS 1: Subconjunctival/Subtenon/periocular injection
    DOPS 2: Corneal /conjunctival scraping
    DOPS 3: Refraction
    DOPS 4: Lacrimal irrigation
    DOPS 5: Anterior chamber tapping/injection
    DOPS 6: Laser peripheral iridotomy
    DOPS 7: Nd:YAG Laser posterior capsulotomy
    DOPS 8: Ultrasound of posterior segment
    DOPS 9: PRP panretinal photocoagulation
    DOPS 10: Laser retinopexy
    DOPS 11: Intravitreal injection
    DOPS 12: Trabeculectomy
    EPA 1: Pterygium excision / conjunctival or amniotic membrane graft (สำหรับอาจารย์) 2566
    EPA 2: ECCE with IOL implantation (สำหรับอาจารย์) 2566
    EPA 3: Cornea / Scleral laceration repair_2566
    EPA 4: Muscle surgery to correct horizontal deviation
    EPA 5. Eyelid surgery_2566
    EPA 6: Phacoemulsification with IOL implantation (สำหรับอาจารย์) 2566